Άλλες Υπηρεσίες

1.  Ιατρικές βεβαιώσεις
2. Πιστοποιητικά υγείας
3. Προεχγειρητικός έλεγχος.
4. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση (Πιστοποιημένος με ΕΟΠΥΥ μόνο για ηλεκτρονική συνταγογράφηση)