Ablation ή Κατάλυση καρδιακών αρρυθμιών

Οι καρδιακές αρρυθμίες προκαλούνται συνήθως από διαταραχές του ηλεκτρικού συστήματος της καρδιάς. Το ablation ή η κατάλυση αρρυθμιών αποτελεί μία ασφαλή και σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση των περισσότερων αρρυθμιών οδηγώντας στην οριστική τους εξάλειψη. Η επέμβαση διενεργείται στο εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας όπου ειδικοί καθετήρες προωθούνται και τοποθετούνται ανώδυνα και προσεκτικά στην καρδιά υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση. Με την Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη ο γιατρός θα μελετήσει τον μηχανισμό και θα εντοπίσει με ακρίβεια την εστία της αρρυθμίας. Το επόμενο στάδιο είναι η χορήγηση ενέργειας (καυτηριασμός) στη συγκεκριμένη παθολογική εστία με σκοπό την οριστική εξάλειψη της αρρυθμίας. Η κατάλυση είναι μία αποτελεσματικη θεραπευτική αντιμετώπιση με υψηλά ποσοστά επιτυχίας, ξεπερνώντας το 90% σε ορισμένες περιπτώσεις.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

 1. ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ LV SUMMIT ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ 

Εκτακτοσυστολική κοιλιακή αρρυθμία σε συμπτωματικό ασθενή με έκπτωση λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας και με ιδιαίτερα αυξημένο φορτίο έκτακτων μονόμορφων κοιλιακών συστολών με μορφολογία RBBB και ηλεκτροκαρδιογραφικά στοιχεία πιθανής επικαρδιακής εντόπισης.
Η χαρτογράφηση της εστίας έγινε από τη μεγάλη καρδιακή φλέβα αναδεικνύωντας σημαντική πρωιμότητα στην περιοχή summit της αριστερής κοιλίας. Επιτυχής κατάλυση στην παθολογική εστία με άμεση εξαφάνιση των αρρυθμιών.

drasvestas

 

 

2. ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΣΕ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ

Κατάλυση και τερματισμός κοιλιακής ταχυκαρδίας (VT ablation) σε φλεβοκομβικό ρυθμό σε ασθενή με ισχαιμική καρδιοπάθεια και σοβαρά επηρεασμένη συστολική λειτουργία (LVEF 25%). Αρχικά η χαρτογράφηση ενεργοποίησης κατέδειξε μακροκύκλωμα επανεισόδου με εμφανή ζώνη βραδείας αγωγής (ισθμός) με τη χρήση του συστήματος χαρτογράφησης CARTO 3 V6. Μετά την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης ενεργοποίησης και με την καθοδήγηση της χαρτογράφησης παράσυρσης εντοπίσαμε την ακριβή θέση του ισθμού στο κατώτερο-διαφραγματικό τοίχωμα της αριστερής κοιλίας. Η χορήγηση βλαβών στη συγκεκριμένη περιοχή οδήγησε στον τερματισμό της ταχυκαρδίας εντός λίγων δευτερολέπτων.

 

 

3. ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΕΣΜΗ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

Η συμβολή του ενδοκαρδιακού υπερήχου σε επεμβάσεις κατάλυσης κοιλιακών αρρυθμιών από την ενδιάμεση δέσμη της δεξιάς κοιλίας. Επιτυχής κατάλυση στη συμβολή του moderator band με τον πρόσθιο θηλοειδή μυ.

Μία από τις εστίες της δεξιάς κοιλίας που πυροδοτεί κοιλιακές αρρυθμίες είναι η ενδιάμεση δέσμη (moderator band). Αποτελεί μία μυική ενδοκοιλοτική δεσμίδα που διασχίζει τη δεξιά κοιλία από το διαφραγματικό της τμήμα προς το ελεύθερο τοίχωμα υποστηρίζοντας δομικά τον πρόσθιο θηλοειδή μυ της δεξιάς κοιλίας.
Κοιλιακές αρρυθμίες από την ενδιάμεση δέσμη χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής λόγω της συσχέτισης τους με πυροδότηση κοιλιακής μαρμαρυγής σε ασθενείς χωρίς δομική καρδιοπάθεια.
Τα κυριότερα αντίστοιχα ηλεκτροκαρδιογραφικά χαρακτηριστικά είναι:
μορφολογία LBBB, όψιμη ζώνη μετάπτωσης (> V4), αριστερός ανώτερος άξονας, σχετικά στενό QRS και ταχύ κατιόν σκέλος στις προκάρδιες απαγωγές, χαρακτηριστικό της στενής ανατομικής σχέσης με το σύστημα αγωγής.

Η χρήση ενδοκαρδιακού υπερήχου κατά τη διάρκεια χαρτογράφησης και κατάλυσης (ablation) κοιλιακών αρρυθμιών από την ενδιάμεση δέσμη είναι μείζονος σημασίας τόσο για την ακριβή, σε πραγματικό χρόνο, εντόπιση της συγκεκριμένης δομής, όσο και για τη θέση και τη σταθερότητα του καθετήρα.

4. ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΣΥΣΤΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΘΙΟ ΘΗΛΛΟΕΙΔΗ ΜΥ.

Η λεπτομερής χαρτογράφηση ενεργοποίησης ανέδειξε πρωιμότερη ενεργοποίηση με κατακερματισμένα δυναμικά στην περιοχή του πρόσθιου θηλοειδούς μυός. Με τη χρήση του ενδοκαρδιακού υπερηχογράφήματος εντοπίσαμε, στη συγκεκριμένη περιοχή, αυξημένης ηχογένειας τμήμα του θηλοειδούς μυός, πιθανώς εντοπισμένης μυοκαρδιακής ίνωσης. Χορήγηση ενέργειας στην συγκεκριμένη εστία οδήγησε στην επιτυχή καταστολή των αρρυθμιών.

Ιδιοπαθείς κολιακές αρρυθμίες από τους θηλοειδείς μύες της αριστερής κοιλίας αποτελούν το 4-12% όλων των ιδιοπαθών κοιλιακών αρρυθμιών. Η συγκοπή και ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος είναι σπάνιες εκδηλώσεις αν και έχουν δημοσιευθεί αρκετά περιστατικά με πυροδότηση κοιλιακής μαρμαρυγής. Συχνές έκτακτες συστολές από αυτές τις δομές μπορούν να προκαλέσουν μυοκαρδιοπάθεια, η οποία μπορεί να είναι αναστρέψιμη μετά την αντιμετώπιση και την επιτυχή καταστολή τους.

Η χρήση ενδοκαρδιακού υπερήχου κατά τη διάρκεια χαρτογράφησης και κατάλυσης (ablation) είναι μείζονος σημασίας τόσο για την ακριβή, σε πραγματικό χρόνο, εντόπιση της συγκεκριμένης δομής, όσο και για τη θέση και τη σταθερότητα του καθετήρα.